Том 22. Випуск 11(64)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 22. Випуск 11(64). 2017 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Zhuravlova Yu. O. INFLUENCE OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ON PRODUCTION OF PUBLIC GOODS 9
Розділ II. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Дідух Т. М. ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ІТ-АУТСОРСИНГУ  14 
Кармінська-Бєлоброва М. В. МІЖНАРОДНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД  19 
Кошова Л. М., Ткач І. В. МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 23
Кузенко Н. В., Максимук А. О. ГАЛУЗЕВИЙ АНАЛІЗ ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
28
Яценко О. М., Пацьола Л. В. ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ МАРКЕТИНГУ В ІТ-БІЗНЕСІ  36 
Яценко О. М. МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ОБМІН ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ДОМІНАНТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 42
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ   
Вдовенко Н. М., Шепелєв С. С. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 49
Верхоглядова Н. І., Касьяновський Є. В. СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ  54 
Іванов Є. І. ОБҐРУНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  58 
Калачевська Л. І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 63
Кірдан О. П. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ  68 
Клименко Т. А. ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА  72 
Колупаєва І. В. МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 77
Мардус Н. Ю. ВНУТРІШНІЙ РИНОК ТОВАРІВ І ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ 83
Марков Р. Р. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ РОСЛИННИЦТВА ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 87
Розділ IV. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Гуржій Н. М., Мотика В. С. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПАТ «МОТОРСІЧ» 92
Іванова В. Б. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 96
Копецька Ю. О. ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ 100
Котькалова-Литвин І. В. АКСІОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 104
Куценко І. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 109
Леонова Ю. О. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ ПІДПРИЄМСТВА 114
Лобань О. О. МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ КОРПОРАТИВНИМ КАПІТАЛОМ 118
Лукашова Л. В. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 123
Маказан Є. В., Нечепуренко Д. С. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ 127
Матковський П. Є. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 132
Мельник Л. М. РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМНО-ІНТЕГРОВАНОГО МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ БІЗНЕС-ІНДИКАТОРІВ 136
Міценко Н. Г., Різник Д. В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ 142
Розділ V. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Козін О. Є. КЛЮЧОВІ ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНІВ 147
Колісніченко П. Т., Денисенко М. П. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 152
Орловський Є. С. ЕКОЛОГІЧНЕ БУДІВНИЦТВО ЯК ЧИННИК НОВОЇ ЯКОСТІ ЖИТЛОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 156
Розділ VI.  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
Кобзар О. М. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ПОЛЬЩІ 162
Розділ VII. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Захарчин Г. М., Склярук Т. В. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 166
Розділ VIII.  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Васюк М. В., Котляревський Я. В., Засоба М. В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТИПОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ 170
Завадська Д. В. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ОЦІНКА РОЗВИТКУ 174
Калашник І. О. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЯЦІЇ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В ТОРГІВЛЮ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 180
Кладченко М. В. ПЛАТНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 184
Крупка А. Я., Пиріг Г. І. ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ 189
Маслак Н. Г. РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 193
Момот О. М. ГЕНЕЗИС ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ 198
Абубакар Муми ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИРОВОЙ СФЕРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 203
Муравський О. А. СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 209
Нєізвєстна О. В., Овчаренко К. В. РЕЙТИНГОВІ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА МІЖНАРОДНУ ІНВЕСТИЦІЙНУ ПОЗИЦІЮ УКРАЇНИ ТА ОБСЯГИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ВНУТРІШНЮ ЕКОНОМІКУ 214
Розділ IX. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Антонюк О. Р. НОРМАТИВНО-ПРАКТИЧНІ ПАРАЛЕЛІ У РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 218
Колумбет О. П. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 224
Куцик П. О., Кузьма Х. В. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КОМІСІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 229
Ляхович Г. І. ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ АУТСОРСИНГОВОЇ КОМПАНІЇ 234
Погрібняк Д. С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬП ІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 238
Примуш Ю. С., Морозова Є. П., Хідько О. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 242
Сидоренко О. О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У СУБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 246
Трачова Д. М. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОГО ФОНДУ НА ІННОВАЦІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 251
Ягі М. ОЦІНКАБЕЗПЕКИНАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИУКРАЇНИ 251
НАШІ АВТОРИ 255