Том 22. Випуск 12(65)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 22. Випуск 12(65). 2017 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Песцова-Світалка О. С. ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 8
Томчук-Пономаренко Н. В. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ, СТРУКТУРА ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ  12 
Розділ II. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Овчаренко А. С. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ УГОД НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 16
Поліщук О. В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ НА БАЗІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 20
Якубовський С. О., Алексеєвська Г. С. ВПЛИВ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ФІНАНСОВІ РИНКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 24
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ    
Нігматова О. С. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 28
Опанасенко Л. О. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР КОНКУРЕНЦІЇ 37
Пахота Н. В. ВОДОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС ЧЕРНІГІВЩИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ 41
Пелех О. Б. СУТНІСТЬ І РОЛЬ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ, ЩО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ 45
Пішенін І. К. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 48
Поліщук А. С. РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ РИЗИКІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 52
Сидоров О. А. РОЛЬ ОСВІТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 57
Славкова О. П. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 62
Степанюк Н. А. РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 66
Стоянець Н. В. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗВИТКУ(«PATH DEPENDENCE») АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 70
Тимохова Г. Б. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 74
Чопко Н. С., Главацька О. М. РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 78
Розділ IV. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Бушовська Л. Б. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 83
Маказан Є. В. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 88
Могильна Л. М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА АКТИВІЗАЦІЇ АГРОІННОВАЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 91
Насонов М. І. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 96
Писаревський М. І. КОМПЛЕКСНІ КОГНІТИВНІ ІМІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКУ РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 100
Платонов А. Ю. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДОЗВІЛЬНО-СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ 106
Полятикін С. О. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 110
Поплавська О. В. РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 114
Продіус О. І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 119
Русин-Гриник Р. Р. АНАЛІЗУВАННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 123
Сас Л. С. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 127
Седікова І. О., Чабаров В. О. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 131
Семененко К. Ю., Скригун Н. П., Кириленко І. І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОНЛАЙН-МАРКЕТИНГУ ПІД ЧАС ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 136
Сердюков К. Г. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕХОДІВ МІЖ ЗОНАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 141
Ситницький М. В. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК МІЖНАРОДНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ І НАВЧАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІЇ 148
Скупейко В. В. ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 152
Соколова Л. В., Байрачна Д. О., Єфремова О. О. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ СТАРТАПУ 156
Стадник В. В., Мельничук А. І. ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ: УМОВИ РОЗВИТКУ, ПАРТНЕРСЬКІ МЕРЕЖІ ТА ПОТЕНЦІАЛ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 160
Сударкіна Л. Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 165
Филюк Г. М., Єрофеєв А. В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 169
Худолєй Л. В. РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 174
Шевченко В. А. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 180
Шеленко Д. І. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 184
Шлапак М. А. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АСОЦІАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 188
Шостаковська А. В. СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 194
Розділ V. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Павлова І. О. СТРАТЕГІЯ БРЕНДИНГУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ 199
Prydius A. V. REGIONAL ASPECTS OF FINANCIAL INCENTIVES FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS’ DEVELOPMENT 204
Тульчинський Р. В. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ 208
Розділ VI.  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Винниченко Н. В. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ 212
Гривківська О. В., Мельник В. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 217
Огінська А. Ю. МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 222
Писарчук О. В., Марачевська А. В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 228
Тринчук В. В. СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ТА ЇЇ РОЛЬ У ПОЗИЦІОНУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 234
Швайдак В. М. ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА ЇХ КОНСОЛІДАЦІЯ НА РИНКУ 242
Білінець М. Ю. МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 246
Розділ VII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Букало Н. А., Новицька Ю. В. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 251
Нікітко О. О. АНАЛIЗ НАПРЯМIВ ОЦIНКИ ВИРОБНИЧОГО ТА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ГАЛУЗI 255
НАШІ АВТОРИ 259