Том 23. Випуск 6(71)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 23. Випуск 6(71). 2018 р.Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Краснодєд Т. Л., Попова Т. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 8
Ліщинський І. О. ПАРАДИГМА ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 13
Rodionova T. A., Manceva O. G. IMPACT OF ENERGY RESOURCES PRICES ON THE CERTAIN COUNTRIES’ BALANCE OF PAYMENTS STRUCTURE AND DYNAMICS 17
Yakubovskiy S. O., Efendieva V. O., Hryhorian R. A. FACTORS AFFECTING THE INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION OF THE CZECH REPUBLIC 22
Розділ II. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Масюк Ю. О., Білоус С. В., Біланюк О. П. ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЙБІЛЬШИХ МІСТ УКРАЇНИ НА МАКРОРІВНІ 28
Мельник І. М. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 32
Передерко В. П. АНАЛІЗ ПОТОКІВ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2016–2017 РР. ЗА ДАНИМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ. ЧАСТИНА 1 36
Соболева І. В. ОЦІНКА РІВНЯ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЕКОНОМІК КРАЇН ЄС 47
Чмерук Г. Г. АНАЛІЗ СТАНУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 54
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Матукова Г. І., Макаренко В. О. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ 58
Мельник Т. С. ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ ТА СПОЖИВЧОГО ВИБОРУ ПАСАЖИРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 64
Мітал О. Г. ІННОВАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО СЕКТОРУ 68
Момот Т. В., Панов В. В., Шпілько В. Л. ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ 72
Невлад В. Ф. ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 76
Нестерчук Ю. О., Соколюк С. Ю. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 80
Педько А. Б., ГубаренкО Л. М., Душина Л. М. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 85
Поляков П. А. ПОКАЗНИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 90
Тимошик М. М. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У РІЗНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 94
Цибульська Е. І., Ліганенко К. Е. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ В ТОРГІВЛІ/a> 100
Чумак Л. Ф., Калініна О. О., Шевцов Д. С. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 104
Шапуров О. О. СТАН ІННОВАЦІЙ ТА ЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 108
Шапурова О. О. ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 113
Спірідонова К. О., Швець А. О. ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЇХ САНАЦІЇ 119
Шуляр Р. В. ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТИВНОСТІ ТА ГНУЧКОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 123
Розділ IV. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
Шубалий О. М., Косінський П. М. ПЕРЕВАГИ ТА ЕКОНОМІЧНІ СТИМУЛИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА Й ОБІГУ БІОПАЛИВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 130
Розділ V. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Міщенко С. О. ІННОВАЦІЙНІ СЕРВІСИ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБАЛАНСУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ 135
Оверчук В. А. ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 140
Огородник В. В. ВЕКТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У БАНКАХ ІЗ ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ В УКРАЇНІ 144
Пантелєєва К. О. ІНВЕСТИЦІЙНО-КРЕДИТНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 148
Першко Л. О., Цикалюк Є. О., Козлова О. О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 153
Понікаров В. Д., Федорищева О. А. СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 158
Сидор І. П. ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА ДЖЕРЕЛА ЇЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 162
Сокровольська Н. Я., Хамига Ю. Я. ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО: ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ 168
Старух А. І. РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У РЕГУЛЮВАННІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ 172
Розділ VII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Стрєльніков Р. М., Стрєльнікова М. С. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ОПОДАТКУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 177
Сусіденко О. В. КОНТРОЛЬ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИРОБНИЦТВА 181
Тополенко Н. М., Козова Д. В. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 185
Шевчук В. Р. РОЗКРИТТЯ НЕФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗВІТІ ПРО УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПІДХОДИ, ЗАГРОЗИ І ПЕРСПЕКТИВИ 189
Розділ VIII. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Хорошун В. В., Радуль І. С. МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ТВЕРДОСТІ СТАЛІ МЕТОДАМИ РОКВЕЛЛА ТА БРІНЕЛЛЯ 196
Янковий В. О. ОПТИМІЗАЦІЯ ФОНДООЗБРОЄНОСТІ – ШЛЯХ ДО ВНУТРІШНЬОЇ РІВНОВАГИ ПІДПРИЄМСТВА 201
Чебанова Т. Є. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 205
НАШІ АВТОРИ 210