Том 23. Випуск 7(72)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 23. Випуск 7(72). 2018 р.Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Красота О. В., Аладько Я. Ю. ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ РЕЖИМ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 8
Однорог М. А. СИСТЕМОУТВОРЮЧІ ІННОВАЦІЙНІ ІНСТИТУТИ АГРАРНОГО РИНКУ 13
РОЗДІЛ II СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Білик Р. С. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ 18
Запотічна Р. А. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ 23
Різва Л. А. РИНОК НЕРУХОМОСТІ В ГЛОБАЛЬНІЙ БІЗНЕС-СИСТЕМІ: ЕКОНОМІЧНА ТА ЕВОЛЮЦІЙНА СУТНІСТЬ 28
Розділ II. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Батченко Л. В., Гончар Л. О. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 33
Вецепура Н. В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР 39
Мельник Ю. М., Мельник М. М. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИЧНОГО АНАЛІЗУ У ПРОМИСЛОВІЙ ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 43
Павлович О. Р. РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ І ПРОЦЕСИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 50
Стрілець В. Ю. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 54
Чорний О. В. ЕКОНОМІЧНА НАУКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ 59
Щурко У. В. ТРАКТУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ В КОНТЕКСТІ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 63
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Ведерніков М. Д., Баксалова О. М. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ 68
Бойко І. В. БІХЕВІОРИСТИЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 72
Бондик К. Ю. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ 77
Весперіс С. З., Зубко К. Ю., Циганенко О. В. ГЕНЕЗИС ДИСТАНЦІЙНОЇ ТОРГІВЛІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 82
Власенко В. А. ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 86
Волощук Ю. О. СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 91
Галько Л. Р. УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗМІН 96
Гараєв М. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 102
Євтушенко Н. О. РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНЬОЇ КОНСАЛТИНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У РАМКАХ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ 106
Жалінська І. В., Поливанюк І. І. ЗАСТОСУВАННЯ КОУЧИНГУ В РОЗРОБЛЕННІ РЕКЛАМИ 110
Кащена Н. Б. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 115
Костецька Н. І. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 121
Кузнєцов Е. А. КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 126
Літвінова В. О., Кічук О. С. ДОСТУПНІСТЬ ТОВАРУ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ ТА ВТРАЧЕНІ ПРОДАЖІ 130
Розділ IV. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Хомюк Н. Л. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» 134
Розділ V. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
Кобзар О. М. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ВІДХОДАМИ З ПОЗИЦІЙ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 139
Розділ VII. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Оверчук В. А. ВІДДАЛЕНА ПРАЦЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 143
Розділ VIII. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Бечко П. К., Власюк С. А., Бондаренко Н. В. ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРІЇВ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ 148
Васильчишин О. Б., Кекіш І. П., ТитоР В. Й. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 152
Головіна В. В., Шірінян Л. В. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 161
Ковальова О. М., Каплун А. С. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 165
Мудра Р. Р. ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 169
Щур Р. І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 174
Розділ IX. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Єршова Н. Ю. ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ: МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ 180
Зелікман В. Д. СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ БАГАТОМІРНОГО МАСИВУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 184
Мелень О. В., Грибинюк Д. В. РОЗВИТОК ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 189
Порсюрова І. П. ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 193
Розділ X. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Дзюбановська Н. В. ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТОРГІВЛІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 200
Мавріна М. І. ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ І ПОПИТУ 205
НАШІ АВТОРИ 212