Том 22. Випуск 5(58)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 22. Випуск 5(58). 2017 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Багмет К. В. ІНСТИТУЦІЙНІ ВЗАЄМОДІЇ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 8
Розділ II. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Дзюба П. В. КОНЦЕПЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 13
Жиленко К. М. РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 20
Колінець Л. Б. ТЕХНОЛОГІЇ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ  24
Kuzmuk I. YA., Nykyforak O. YA. MODERN REALITIES OF INTERACTION BETWEEN RUSSIA AND THE EU COMPANIES 29
Михайленко О. Г. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ОРГАНІЧНИМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРАМИ 33
Пашаев Т. Г. ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЕС НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 38
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Багорка М. О. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 43
Білик І. В. ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 47
Білоскурський Р. Р. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ У КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 51
Болдирєва Л. М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ТИПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА 57
Борисенко А. С., Ємець А. В. СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА ФОРМА МИТНОГО КОНТРОЛЮ В КОНЦЕПЦІЇ «ЄДИНОГО ВІКНА» І ПІДВИЩЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 61
Григор’єв Г. С., Нєнно І. М. РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 65
Денисов О. Є. ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА ГАЛУЗІ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАГРОЗ І ПАРАМЕТРІВ ВИМІРУ 72
Дзюба С. В., Фісуненко Н. О. СУТНІСТЬ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВО
77
Зайцев О. В., Жукова Т. А. ЗАСТОСУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА ФІНАНСАХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ВИМІРЮЮТЬСЯ ВИТРАТАМИ ПРАЦІ 82
Ільницький Д. О., Зінченко С. Г. ПОШУК ІДЕАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПОРТУ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР 87
Шевченко О. О. МОТИВАЦІЙНИЙ ПІДМЕХАНІЗМ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В СИСТЕМІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 97
Розділ IV. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Барінов Д. Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 103
Бедрековський П. М. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 108
Бондар А. В. РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-СОЛІДАРНОГО ФІНАСУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 112
Єпіфанова І. Ю. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
117
Жарікова О. Б., Пащенко О. В. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 122
Зайцева Л. О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 128
Kondratska L. P. ONLINE TOURISM: A MODEL OF CONSOLIDATED INFORMATION RESOURCE 133
Латишев к. О., Караулова Ю. В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» 141
Розділ V. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Батьковець Н. О., Замрій О. М. КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 146
Розділ VI. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Моїсеєнко А. С. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ НОВАТОРІВ НА МЕЗОРІВНІ 152
Розділ VII. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Бабяк Н. Д., Нагорний Є. О. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 158
Бура В. І. ВПЛИВ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ БАНКІВ НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ 163
Гладких Д. М. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИПТОВАЛЮТ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 167
Горин В. П. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ФОРМА ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 172
Жадан О. В. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ НАД ФОРМУВАННЯМ ЗВІТНОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 176
Ломачинська І. А., Щур Р. І. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 180
Розділ VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Alnaimat Mohammad Ahmad INFORMATIONAL SUPPORT FOR THE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN UKRAINE AND JORDAN: COMPARATIVE ANALYSIS 184
Розділ IX. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Літошенко А. В. ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ІТ-АУТСОРСИНГУ 188
Самойленко І. О. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 192
Фокіна-Мезенцева К. В. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 197
НАШІ АВТОРИ  202