Том 23. Випуск 8(73)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 23. Випуск 8(73). 2018 р.Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Шедяков В. Е. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ОБЩЕСТВУ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 8
Шульга О. А. ПРИРОДА ТА ПРИЧИНИ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ АГРАРНОГО СЕКТОРУ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ 13
РОЗДІЛ II СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Снігир Л. П. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 19
Циганов С. А., Сизоненко В. А., Циганова Н. В. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 22
Шайда О. Є., ПоляковА Ю. В. РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ВЕКТОРА УКРАЇНИ 29
Ярмоленко Ю. Ю. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 34
Розділ II. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Коломієць В. М. ЗМІНА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 39
Корінь М. В. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКИХ ЗАЛІЗНИЦЬ У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 42
Клаус Лаглер ВПЛИВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ НА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИИ 48
Лукашова Л. В. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ФАСИЛІТАЦІЇ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 52
Марков Р. Р. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА 56
Маслак О. М., Маслак Н. Г., Гужвенко С. М. РОЗВИТОК ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 61
Мельник Ю. М. ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ У ДИНАМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ 66
Пиртко М. С. ЕТИМОЛОГІЯ ТА ВИЗНАЧЕНІСТЬ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 70
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Захарчин Г. М., Гладун С. О. ЧИННИКИ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ 75
Зеркаль А. В. МІСЦЕ КОМЕРЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 78
Ілляшенко Н. С., Шипуліна Ю. С. КРИТЕРІАЛЬНА БАЗА ОЦІНКИ І ВІДБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 83
Ольшанський О. В. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 88
Папіж Ю. С., Косолапов А. Ф., Юденко В. В. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОСТІ 92
Посохов І. М., Жадан Ю. В. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОЇ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ НОРМАТИВІВ 96
Приймак Н. С. КЛАСИФІКАЦЯ ЗМІН У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 103
Ралко О. С. РИНОК ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 108
Романець І. В., Маркова С. В., Головань О. О. УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ПЕРСОНАЛУ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДИ ПІДПРИЄМСТВА 113
Руденко М. В. ЕВОЛЮЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 118
Седікова І. О., Седіков Д. В. ЛОГІСТИЧНІ ЛАНЦЮГИ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ТРАДИЦІЙНОЮ СТРУКТУРОЮ УПРАВЛІННЯ 123
Семено В К. Л. БЛОКЧЕЙН В ІННОВАЦІЙНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 127
Тарасенко С. І. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ 132
Розділ IV. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Подольчак Н. Ю., Дзюрах Ю. М., Тосько Р. Р. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ КОРУПЦІЙНОГО СКЛАДНИКА СИСТЕМИ «ЗАМОВНИК-ПЕРЕМОЖЕЦЬ» ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ 138
Розділ VII. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Хитра О. В., Вихованчук М. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ HR-БРЕНДИНГУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 145
Розділ VIII. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Бечко П. К., Наталич О. С. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 155
Онищенко Ю. І. БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 160
Пластун О. Л., Бочкарьова Т. О. СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ 165
Ковшун Н. Е., П'ятка Н. С. ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ 170
Щур Р. І. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 175
Розділ IX. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Ромашко О. М. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 179
Сидоренко О. О. ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЦІНАМИ НИЖЧЕ ЗВИЧАЙНИХ ЦІН 182
Шинкаренко А. В. ОЦІНКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА СУЧАСНІСТЬ 187
Розділ X. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Поздняков Ю. В., Садовенко Ю. П. АНАЛІЗ РОЗБІЖНОСТЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ОЦІНОК ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 192
НАШІ АВТОРИ 198