Том 23. Випуск 1(66)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 23. Випуск 1(66). 2018 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Шедяков В. Е. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ– МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 7
Yakubovskiy S. A., Yugay K. S. MODERN DOMINANTS OF THE TRANSNATIONALIZATION OF INTERNATIONAL BUSINESS  12 
Розділ II. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ   
Бутенко В. М. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ 17
Варналій З. С., Нікитенко Д. В. ВПЛИВ ДИНАМІКИ РІВНЯ КОРУПЦІЇ НА ДИНАМІКУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 21
Васюренко Л. В. ДИНАМІКА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОПЛАТИ ПРАЦІІ ДОБРОБУТУ В УКРАЇНІ 29
Іванов А. М. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 33
Коломієць С. А. СІМЕЙНІ ФЕРМИ ЯК НАПРЯМ ОПТИМІЗАЦІЇ КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ 37
Мельник Ю. М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 42
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ    
Білорус Т. В., Філіна А. Р. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 47
Волкова Л. О. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 51
Данкеєва О. М. АНАЛІЗ ПЕРЦЕПЦІЇ СПОЖИВАЧАМИ ПРОСТОРУ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 55
Довгунь О. С., Фалович В. А. КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕРНЕТІ: ТРЕНДИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 59
Кабаченко Д. В., Тарасенко В. А. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 63
Кобець С. П., Скрильник І. І. МОНІТОРИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 69
Розділ IV. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Ліба Н. С. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ 73
Мороз О. С. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 79
Ткаченко О. О. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ 83
Розділ V. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Коблянська І. І., Кутах К. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНАННЄВИХ ПОТРЕБ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 88
Розділ VI.  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Васильєв О. В., Німкович А. І. CИСТЕМА ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ 92
Євдокімова М. О. СТАН ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 98
Коломієць В. Л. ДЕТЕРМІНАНТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БАНКУ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 103
Мазур А. М. ОЦІНКА ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ДЕРЖАВИ 107
Малахова О. Л. ГРОШОВА ІЛЮЗІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ В УКРАЇНІ  111
Малишко Є. О. КРИПТОВАЛЮТА ЯК ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОДУКТ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 118
Нікітішин А. О. СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ 121
Островська Н. С. ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ РИЗИКІВ У БАНКАХ 130
Пасічний М. Д. ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 134
Погореленко Н. П. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 142
Розділ VII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Акименко О. Ю., Жолобецька М. Б. АКТУАЛІЗАЦІЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 152
Руба О. П. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 157
Розділ VIII. СТАТИСТИКА  
Хвалинська В. В. КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ДЕМОГРАФІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ: ГРУПУВАННЯ НА ОСНОВІ АНСАМБЛЮ АЛГОРИТМІВ 161
Фокіна-Мезенцева К. В. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН 163
Наволокіна А. С. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА РИНКУ ПРАЦІ 166
НАШІ АВТОРИ 174