Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 22. Випуск 3(56). 2017 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Львова Я. Я. ПРОЦЕС ГУМАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СУСПІЛЬСТВІ 8
Патлатой О. Є. ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: НАПРЯМИ ТА СПЕЦИФІКА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 12
Хмель С. Н., Хмель В. И. ПОСЛЕДСТВИЯ КЛАССОВО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: НАУЧНО-КОГНИТИВНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 17
Розділ II. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Олійник А. А. ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 23
Синковець Н. І. РЕГУЛЯТОРНА КООПЕРАЦІЯ КРАЇН НАФТА У СФЕРІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ 29
Фліссак К. А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ 33
Ярош-Дмитренко Л. О. РОЗРОБЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ЄВРОПИ 39
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Григор'єв Г. С. ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 43
Ільченко Д. А. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ 48
Плотнікова М. Ф., Петрашко Л. П. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АНТРОПОГЕННИМ НАВАНТАЖЕННЯМ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 54
Ревуцька А. О., Смолій Л. В., Бурляй А. П. СУЧАСНІ АГРОФОРМУВАННЯ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 58
Редьква О. З. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МАШИНОБУДУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 62
Стоянець Н. В. СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 67
Розділ IV. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Мандич О. В. ОСНОВНІ ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТОВИХ РИНКІВ 72
Миськів Г. В., Фурсіна О. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 76
М’ячин В. Г., Куцинська М. В., Давидов Т. Г. ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ПЕРЕВІРКА ІСТОТНОСТІ ГІПОТЕЗИ ПРО РІВНІСТЬ ЇХ СЕРЕДНІХ ЗНАЧЕНЬ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ 80
Пєліпєй А. О. ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРОМ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 88
Пушкар Т. А., Дяченко К. С. ФАКТОРИ ЗОВНІШЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РОЗРІЗІ ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДНИКІВ 95
Севрук Є. М. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОРГІВЛІ 99
Черкас Д. М. PEST- І SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДУВАННЯ) 103
Cherniaieva O. О. THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF INFORMATION SUPPORT FOR ENTERPRISE COST MANAGEMENT 107
Чорна М. В., Дядін А. С. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 112
Швець Ю. О., Соловйова К. О. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ЗМІННОСТІ ЧИННИКІВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА 118
Розділ V. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Самофатова В. А. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГАЛУЗЕВО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ 123
Шкірко О. І. МАЛИЙ БІЗНЕС ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ У КРАЇНІ 127
Розділ VI. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Полоус О. В., Пилипянко В. Л. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 132
Розділ VII. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Мануілов О. В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ДО ІНСТИТУТІВ МОНЕТАРНОЇ ВЛАДИ 137
Мордань Є. Ю., Винокурова Н. В. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 141
Петленко Ю. В., Битюк А. С. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 145
Порсюрова І. П., Ставерська Т. О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 151
Стойка В. С. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ РОЗВИТКУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 157
Сукрушева Г. О. ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ 161
Тищенко Д. О. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 166
Шулюк Б. С. БЮДЖЕТНІ РИЗИКИ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 170
Розділ VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Сіухіна К. М. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ ОЧІКУВАНИХ АБО ЗАЗНАНИХ ЗБИТКІВ ЗА АКТИВАМИ БАНКІВ ЗІ ЗМЕНШЕНОЮ КОРИСНІСТЮ 175
Худик О. Б. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 180
Яцишин С. Р., Хаблюк О. А. КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 185
Виговська В.В. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ 190
Кравчун А.С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ В МЕЖАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 194
НАШІ АВТОРИ  198