Том 22. Випуск 1(54)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 22. Випуск 1(54). 2017 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Гладченко Л. І., Гуманенко Н. В. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ  8
Ігнатюк А. І., Якимчук Б. Б. БАР’ЄРИ ВХОДЖЕННЯ НА РИНКИ АСИМЕТРИЧНОЇ ОЛІГОПОЛІЇ 13
Фицик Л. А. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИКАМИ КИЇВСЬКОЇ ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ШКОЛИ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО 17
Розділ II. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Коновалова А. А. ВПЛИВ ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ОЕСР НА КВАЗІРИНОК УКРАЇНИ 22
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Богма О. С. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 27
Вербинська М. О. РИЗИКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 31
Григор’єв Г. С. МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 34
Жихарєва В. В., САМОЙЛЕНКО В. П. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ РИНКУ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 42
Паризький І. В. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ 46
Петрушенко К. І., Григорьєв Є. О., Павленко Г. М. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 51
Розділ IV. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Біловол Р. І. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 55
Гальків Л. І., Килин О. В. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 59
Копилюк О. І., Музичка О. М., Холод З. М. ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 63
Корж Н. В., Соколовська В. В. СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ 67
Кратт О. А., Почтовюк А. Б., Пряхіна К. А. СПЕЦИФІКА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 71
Лазоренко Л. В. СКЛАДНИКИ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 76
Лиса С. С. УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ 80
Лисюк Т. В., Терещук О. С. АНІМАЦІЙНА СЛУЖБА ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 85
Лупак Р. Л., Юсипович О. И., Сютрик Б. Р. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 89
Трач Р. В. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (BIM) ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 93
Хаврова К. С. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОРІЄНТИР ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 97
Розділ V. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Maslennikov Ye. I., Rokhmistrova D. V. INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM FOR THE FORMATION OF INNOVATIVE BUSINESS INFRASTRUCTURES IN THE ODESSA REGION 102
Шевчук І. Б. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МІСТ ТА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЯК НАСЛІДОК УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 106
Розділ VI. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Гуторов А. О., Єрмоленко О. А. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 111
Руденко О. М. МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 117
Розділ VII. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Архірейська Н. В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ BITCOIN ПЛАТЕЖІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 122
Білоусова О. С. МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ НА ЗАСАДАХ КОНСОЛІДАЦІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 126
Волохова І. С. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ 130
Гасій О. В. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 135
Голик М. М. СИСТЕМНІ РИЗИКИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 139
Івахненко І. С., Зикова С. І. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНОГО МОНЕТАРНОГО РЕЖИМУ 143
Онуфрійчук О. П. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 148
Петрушка О. В. ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ  153
Ситник І. П., Пюро Б. І. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТИ BITCOIN В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 157
Стрєльніков Р. М., Батушанський М. А. СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАДНИК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У БЮДЖЕТНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 161
Розділ VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Букало Н. А. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 166
Кійко Ю. Т. РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ЗМІЦНЕННІ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 170
Розділ IX. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Melnikov S. V. COURNOT AND STACKELBERG EQUILIBRIA IN THE AKERLOF MODEL 174
Клопов І. О. СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 178
Полєнніков М. О. ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 184
НАШІ АВТОРИ 189