Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 23. Випуск 5(70). 2018 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Череп А. В., Бондаренко А. Г. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 8
Босак А. О., Несміян Д. А. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПШЕНИЦЕЮ КРАЇН АЗІЇ 11
Доленко Л. Х., Переяславська В. О. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 17
Rodionova T. A., Zavialova K. S. THEORETICAL BASES OF OPERATIONS OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE MODERN WORLD ECONOMY 20
Розділ II. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Вараксіна О. В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА 25
Волік М. А. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 29
Гаврись М. О., Гаврись О. О. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ 34
Гнатенко І. А. ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 38
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Багорка М. О. ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 43
Білецька І. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 48
Гавренкова В. В. НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 52
Гвініашвілі Т. З. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 56
Гунченко М. В., Амеліна І. В., Сизон Р. В. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ 60
Єгоращенко І. В. МЕТОДИ «ЗЕЛЕНОЇ» ЛОГІСТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 65
Заюкова М. С. СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ 69
Згурська О. М. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 73
Каліна І. І. ДЕТЕРМІНАНТНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА» В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 78
Кімуржий М. І. ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 84
КліпковА О. І., Кіндзера Р. Б. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ 90
Комліченко О. О., Ротань Н. В. ОБҐҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 94
Кошевий М. М., Лимаренко К.А. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 100
Бурак О. М., Кузьменко Л.С. ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1») 106
Кучмєєв О. О. ВПЛИВ РИЗИКІВ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 110
Розділ IV. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Халилов А. Э. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СТРУКТУРЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНОВ 115
Розділ V. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
Длугопольський О. В., Івашук Ю. П. СПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГІЇ ЯК СУСПІЛЬНОГО БЛАГА: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ 120
Розділ VI. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Казакова Т. С. ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 125
Кудлаєнко С. В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В МЕХАНІЗМАХ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 130
Розділ VII. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Bidzinashvili D. Sh., Tavzarashvili N. K. THE TENDENCIES OF THE TAX SYSTEM DEVELOPMENT IN GEORGIA 134
Болдова А. А., Косюч Р. О. ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ЯК ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КОМПАНІЇ 138
Гаврилко Т. О., Гавриленко А. В. АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МВФ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 144
Діденко Є. В. ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНДАРТИЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ АКТУАРІЇВ В УКРАЇНІ 148
Жарікова О. Б., Пащенко О. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНОГО ГРОШОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 152
Канюк В. М. АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ОСНОВІ НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ 157
Розділ VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Гуменюк А. Ф. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ГРУПУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ УПРАВЛЯЮЧИХ МУНІЦИПАЛЬНИХ ТА КЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ 163
Кузь В. І. МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 167
Малікова І. П. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ 172
Розділ IX. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Горбачук В. М., Шпига С. П., Дунаєвський М. С. ПОКВАРТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ КІРОВОГРАДЩИНИ У 2017–2018 РР. 177
Маханець Л. Л. ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ 185
Ломачинська І. А., Куниця В. С. РОЛЬ FINTECH У МОДЕРНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 190
Мужев О. О. СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 196
Ліпський В. В. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 201
Рудь М. М. АНАЛІЗ СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 205
НАШІ АВТОРИ 209