Том 22. Випуск 6(59)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 22. Випуск 6(59). 2017 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Пащенко О. В. ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН У РТУ  8
Рибальченко К. В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ  15
Шевцов Є. Д. ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  19
Шевченко Ю. А. ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ТНК В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  23
Шиманська К. В. ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ І РИЗИКИ ТА ЇХ РОЛЬ В СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНІЙ МІГРАЦІЇ  28
Ярмак О. В. РАЗЛИЧИЯ ВСОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЯХ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТРАН ЕВРОПЫ  32
Розділ II. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Григор’єв Г. С., Нєнно І. М. ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  40
Кірєєва Е. А. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ У СИСТЕМІ ПРІОРИТЕТІВ СУЧАСНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ  44
Козьмук Н. І., Канцір І. А. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  49
Корнєєва Ю. В. ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  54
Логоша Р. В., Підвальна О. Г. СУЧАСНИЙ СТАН ДІЯЛЬНОСТІ ТЕПЛИЧНИХ КОМБІНАТІВ НА РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВУКРАЇНІ  59
Полчанов А. Ю. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПОСТКОНФЛІКТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  65
Рязанова Н. О. ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ  70
Термоса І. О. КЛАСТЕРНІ ФОРМУВАННЯ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  75
Удовиченко С. М. СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  80
Чебан І. В., Діброва А. Д. СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ РІДКОГО БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ  83
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Маршук Л. М. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНО-ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 89
Мізік Ю. І., Хникіна А. С. УПРАВЛІННЯ КОРУПЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  93
Муравйова О. В. СУЧАСНИЙ СТАН І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ КАРТОПЛЯРСТВА В УКРАЇНІ  97
Орлов В. М., Ободовський Ю. В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  102
Рудь О. О. АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ  106
Сахарук Б. С. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ  110
Старинець О. Г. ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ  115
Трач Р. В. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СТРУКТУРНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  120
Shevchenko L. O. INNOVATIVE STRATEGY DEVELOPMENT FOR ALCOHOL ENTERPRISES OF UKRAINE  124
Розділ IV. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Гнатенко І. А., Рубежанська В. О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТКРИЗОВОГО ЛАМІНАРНОГО РУХУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  128
Розділ V.  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Павлішина Н. М., Безверха В. О. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ  133
Розділ VI. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Коверза В. С. КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ  138
Койло В. В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ  142
Скірка А. С. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ  147
Тимошенко А. О. СУЧАСНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  153
Тімошенко Н. М. ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ ФІНАНСУВАННЯ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ  157
Розділ VII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Прядка Н. М. МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ПОКАЗНИКІВ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ  161
Розділ VIII. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Паламарчук О. В. ВІДБІР ПОКАЗНИКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗАДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 
166
НАШІ АВТОРИ  172