Том 22. Випуск 8(61)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 22. Випуск 8(61). 2017 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
П’ясецька-Устич С. В. ОСОБЛИВОСТІ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ 8
Розділ II. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Baboi V. N., Nikolayev Yu. O. TRANSNATIONAL BANKS’ INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY AND THE FINANCIAL SECTOR OF DEVELOPING COUNTRIES (ON THE EXAMPLE OF POLAND, BRAZIL, TURKEY) 14
Родіонова Т. А., Поліщук К. В. СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ КРАЇН ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ДОБРОБУТ 18
Yakubovskiy S. A., Horyvenko K. S. IMPACT OF IMMIGRATION FLOWS ON SOCIO-ECONOMIC WELL-BEING OF RECIPIENT COUNTRIES  21 
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Зянько В. В., Дун Чживей СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИТРАТ 26
Легомінова С. В. НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 29
Нечипоренко О. М. РОЛЬ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЗРОШУВАНИМ ЗЕМЛЕРОБСТВОМ 33
Скороход І. П., Черноус Д. І. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 39
Свидрук І. І. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 43
Розділ IV. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Завертаний Д. В., Андрейченко А. В. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ВПЛИВОМ РИНКОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ 48
Завідна Л. Д. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОРТФЕЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 52
Золотарьова Д. Р., Грінько І. М. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 57
Калєнік К. В. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕСТОРАННОЇ ПОСЛУГИ 61
Кустріч Л. О. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 66
Лєзіна А. В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІННОСТІ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЕКТІВ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА АНАЛІЗ ПРАКТИКИ 71
Лисюк Т. В., Терещук О. С., Клітюк Х. І. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВ 76
Лігоненко Л. А., Мозальова М. В. БІЗНЕС-МОДЕЛЬ СТАРТАП-ПРОЕКТУ: РОЗРОБЛЕННЯ, ТЕСТУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ 80
Олефіренко О. М. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВРАХУВАННЯ ТИПУ ІННОВАЦІЙ ПІД ЧАС КЛАСТЕРИЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 86
Павликівська О. І. ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ  91 
Розділ V. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Козаченко Г. В., Буколова В. В. МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 96
Розділ VI.  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Піщик О. В. РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛОМ 101
Розділ VII. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Лесик В. О. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДІАГНОСТУВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ В ПРОЦЕСІ МОНІТОРИНГУ ЇЇ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 106
Малиш Д. О. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СТРУКТУРНО-ДЕКОМПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 112
Нужненко О. В. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 116 
Огородник В. В. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ 121 
Продан М. В. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТРАХУВАННЯ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОВІРУ ДО БАНКІВ 126 
Розділ VIII.  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Гавриленко В. О. ОБЛІК НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 130
Жадько К. С., Сіліна І. С., Колєснік Є. О. ЕЛЕКТРОННА БУХГАЛТЕРІЯ: ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 134
Розділ IX.  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Калюжна Ю. В., Гайдар С. І. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  139
Ковтуненко К. В., Нестеренко О. В. МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІННОВАЦІЇ, ЯКА ВРАХОВУЄ РИЗИКИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 143 
НАШІ АВТОРИ  149