Том 23. Випуск 2(67)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 23. Випуск 2(67). 2018 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Vasylenko A. A. FEATURES AND MODERN TOOLS OF FOREIGN EXCHANGE REGULATION IN THE CONTEXT OF REGIONAL INTEGRATION 7
Yakubovskiy S. A., Kavetskyi Y. A. DEVELOPMENT OF THE WORLD MARKET OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF TRANSNATIONALIZATION OF INTERNATIONAL BUSINESS  12 
Розділ II. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ   
Масіна Л. О. КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ 16
Назаров М. І. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 22
Намлієва Н. В. МЕТОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 26
Піріашвілі О. Б. ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ СЕКТОРІВ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 32
Попович Л. О. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 37
Руда Л. П., Причепа І. В. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 42
Хілуха О. А. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 47
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ   
Когут І. В., Лучко Г. Й. ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 51
Компанець К. А., Литвишко Л. О., Височило О. М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 56
Обельницька Х. В. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 60
Постол А. А. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФОРМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 64
Шишковський С. В., Якимів А. І., Квіт Р. І. ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 68
Розділ IV. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Павлов К. В. НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ 73
Петрецький І. І. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 78
Розділ V. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА  ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Наумова М. А. АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 82
Розділ VI.  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Поліщук Н. В. ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 91
Рейнська В. Б. СУЧАСНІ ПОДАТКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СУТНОСТІ ТА ФОРМ 95
Семеног А. Ю., Кривич Я. М., Цирулик С. В. FINTECH-ПОСЛУГИ: СУТНІСТЬ, РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 100
Стащук О. В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 105
Стороженко О. О., Шейко О. П. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 109
Тищенко В. В. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ РІВНЕМ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 113
Тустановський Ю. Г. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ В УКРАЇНІ 117
Тюріна Д. М., Єрмоленко О. К. СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 124
Chepka V. V., Kopan О. V. CROWDFUNDING AS AN ALTERNATIVE FORM OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS FINANCING 127
Ярошевич Н. Б., Чубка О. М., Бондаренко Л. П. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОДАТКОВИМИ НАСЛІДКАМИ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН 132
Розділ VII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Клюс Ю. І. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ I СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЇЇ ОСНОВІ 137
Корпанюк Т. М., Цуркан А. О. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 142
Розділ VIII. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Ковальчук О. Я., Періг В. М. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 147
Кравчун А. С. ЗАСТОСУВАННЯ КРАУДФАНДИНГАДЛЯ РОЗВИТКУНАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ– СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 151
НАШІ АВТОРИ 156