Том 22. Випуск 2(55)

Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 22. Випуск 2(55). 2017 р.


Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Вітренко А. О. ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СФЕРИ ПОСЛУГ 8
Катаранчук Г. Г. СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА ТА ДОБРОБУТ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ 12
Квак М. В. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ В УПРАВЛІННІ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 18
Розділ II. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Лизун М. В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВАЛЮТНИХ СОЮЗІВ 22
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Глубіш Л. Я. СИМБІОЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ЯК БАЗИС ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН РИНКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 27
Григор'єв Г. С. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 32
Зайцев О. В. ВИКОРИСТАННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА ФІНАНСАХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ВИМІРЮЮТЬСЯ ВИТРАТАМИ ПРАЦІ 37
Затонацька Т. Г., Возненко А. А. ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 43
Капканець В. С. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ 48
Kovalenko S. I. TO A PROBLEM OF CROSS-BORDER CLUSTER SYSTEM SOCIAL EFFICIENCY EVALUATION 52
Колупаєва І. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН 56
Криницька О. О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНО-РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 61
Масленніков Є. І., Якубовський С. О., Белякова В. В. ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 65
Петрушенко К. І., Григорьєв Є. О., Павленко Г. М. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВНИХ ФОНДІВ ЗЕРНА ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 69
Сафонов Ю. М., Жебричук А. В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  74
Розділ IV. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Базалійська Н. П. ДІАГНОСТИКА ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 79
Грабчук І. Ф., Бугайчук В. В., Бродський Ю. Б. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРМОВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ 84
Гребенюк Г. М. КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 89
Derykolenko O. M. CONCEPTUAL MODEL OF UKRAINIAN INDUSTRIAL FACILITIES FUNDING WITH VENTURE CAPITAL 93
Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 99
Захарчин Г. М., Соболь І. Б. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 104
Лавриненко С. О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 108
Розділ V. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Белінська Я. В., Чаплигін О. В. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 113
Герасимчук В. В., Кузьменко О. Ю. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ 116
Имашев Э. Ж., Искалиев Д. Ж. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  121
Конєва Т. А., Шпаковська Є. О. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА ПРИКЛАДІ М. МИКОЛАЄВА 125
Розділ VI. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Винничук Р. О. ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ТАЛАНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ 130
Власенко О. С., Юнусова Е. Ф. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДБОРУ ПЛАВСКЛАДУ ДЛЯ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ 134
Гнатюк Т. О. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 138
Лучик С. Д., Лучик М. В. МОЛОДЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 142
Розділ VII. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Версаль Н. І. ФІНАНСОВІ ШОКИ В КОНТЕКСТІ РІВНЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 147
Гірченко Т. Д., Стороженко О. О., Шейко О. П. ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 151
Розділ VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Єршова Н. Ю. РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПАРАДИГМ 156
Засадний Б. А. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ТА ДОХОДІВ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 162
Кемарська Л. Г. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 168
Корягін М. В., Плотніченко І. Б. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ПІДПРИЄМСТВ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТОРГІВЛІ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 172
Розділ IX. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Горбачук В. М., Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. ОСНОВИ АНАЛІЗУ ОХОПЛЕННЯ ДАНИХ 178
Кравченко В. Г., Кравченко Т. В. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В РИНКОВИХ УМОВАХ 182
Рекова Н. Ю. МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 187
НАШІ АВТОРИ 192